Báo chí nói gì về chúng tôi – tagged "#onways #couplegroup #fashion #grandopening" – ONWAYS