Chính sách khách hàng

⭐️ CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG 

- 1 điểm thưởng tương ứng với giá trị 1,000 VND và áp dụng từ 50 điểm thưởng trở lên. 

- Điểm thưởng được quy đổi sẽ giảm trực tiếp vào đơn hàng tại hệ thống Onways và Couple TX hoặc cộng vào tài khoản khi khách hoàn tất đơn. 

- Điểm thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Sau ngày 31/03 hằng năm, điểm thưởng trong 12 tháng trước đó sẽ được thiết lập lại về 0, nhưng cấp độ thành viên sẽ vẫn giữ nguyên. 

⭐️ LƯU Ý: Trong các CT Khuyến mãi, thành viên sẽ được: 

- Tích lũy doanh thu lên hạng thành viên, không tích lũy điểm thưởng 

- Được thanh toán bằng điểm thưởng quy đổi.