• TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN
 • TANKTOP W21006 WOMEN

TANKTOP W21006 WOMEN

SKU:O21006WT3105201

299,000₫

MUA THEO COMBO ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN !!!

Sex:

Hướng dẫn chọn size

Chính sách khách hàng thân thiết

 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_1_6e6beca0f4be4eae81a0b8a5fbaaa104.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_1_12609757a397423e886ec7c5b495c74c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_6_d447c4087bcb421b83accce8aa7cb5a9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_99e6773a3df443acadaf077d377b99d8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc__2__e545f32f7b7d47409de9b65c45ff0a09.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_2_7e8505acb76a4c0b8dcb8867278bdabf.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_1_72ae12abc8484cc492be44f421560980.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_4e61b847679049818c3c587ea53f0649.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_e4482f2a773e4f47a396bf22c88a90ea.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_4_eb469364003941bb9b332c0817de30ce.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_3_a7db8a51b746412e9ed00af9a0eae0ca.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_2_9045c134deee4e769436386f65d7b073.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_8_a4c28ad01af1457f8ce2accc561b171f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_5_493f56a6629b4729a439213e618ec559.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_6_fb8ca61ecf0141f39f3003e38c3b7d66.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_7_2d714f8329c74e7c9a3bcbf015576555.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_daf57ea2851645b6b06fa130d1e7f2cf.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_2_e624d966f5ad42519a5b485cb0c3e0f3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_3_ef4355f385d6485c93cc990e1d090562.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_1_d536b9e45c8b41798c0d04c220736895.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_2_4828698c96cc41c38211359b99801b67.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_3_28b14ec8c83546b889630a040e9e08f9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_05cbbf1da35b48b0a440c44b36674bab.png
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_1_68c8702de6834a13bea202cd36d520a4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_2_7855003e64224785b27c72b8c943eaf1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_4_9fa202d0f13f4f03ac60dd9e11276353.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_3_3d02b6d11a524cb2a86350485f5a93f0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_5_91a8f87be4c8498dae6654003ce8211a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_hong-dam_6_b5e7c61df4924163a4eed303ce70d613.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3105201_7a1b1b4db91b414eb468a603e9e70c16.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_7_20d9a684ed4541c89359f3a0688b1203.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_8_cd648e9f697a4a6097b779246e165e65.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_9_136729291afc4277aa3b05e57c02494d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_xanh-den_10_4a1e4bdb5b1b4dff9da072e482dfb1bb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3111301_466a4e7666ac47c0aa11af8621ba1bca.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_4_272aac3c006a468e9331cfa4f44f2d73.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_5_5c1b017332044521a7d0df89d6008868.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_6_c205f63fffc64b75b2097d31930fe941.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_7_e42f1b99dc694a209ded2878436d56ef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_8_75c25595d0e14dd68aaeac9560d31c17.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3110001_xanh-ngoc_9_d5e4f7f413ab4dfbb001bc71d05dee98.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_do-dam_beac9a3256534f11b5c50816187b7890.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_do-dam_1_25e245fcf94c49099b8c8beca610dd06.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_do-dam_2_25501b77892242dc9ed85beb8537fb21.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_do-dam_3_f8a421ee1d8248a9ada09438df65e214.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_do-dam_4_132ad343302f4ce1a2aacbf494d16326.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3106201_dd3ee0cdc4ea4487be0f4a03b597dc06.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_4_f2ba26a853f048baa96d2b4e9c777f07.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_5_952365a2837c4830bef298d9d9489ec3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_6_e9896c553f3348e68780830a86822f3b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_xam_7_90060fe76aad435cb1b70e3298903ad3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3102001_1929f370947b411b8875727e9ec49a2c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_4_c8881c4efa57427cb3853ec04be02882.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_5_513e506273d849848969ef1544a55652.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_6_954c502a3ead4a00a02d4550222f7f15.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_7_10aac9169ed247f98fda36cbe5707f4a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_den_8_b051f8b832994a2ca2d60d5af5f152d6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3101002_0df35fe67e9e47bca21edbbdac6bd70d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_5899e517706545aa8299c10ee57cccd5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_1_9d3522827be14f01960aa7804c9e5f18.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_2_df55c860411046ed9cc3ea72ae8872b3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_3_0cd58336e7a54a6c8fb388e3a4066756.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_nau_4_bafa6162b4394b5dbf53820170c3201f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000283722/product/o21006wt3104001_e6a59b47232941a3bc0c06bfcee80ecd.jpg
Product information | Thông tin sản phẩm

Áo thun Ba Lỗ Lightweight Smooth truyền cảm hứng tới các cô gái hiện đại, yêu thích sự thoải mái, tự do, năng động cá tính qua thiết kế ấn tượng. Áo được thiết kế tối ưu cho việc tập luyện thể thao với chất vải siêu nhẹ, mềm mượt và co dãn tốt, giúp bạn thích thú và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của thể thao theo cách riêng của mình.

Đặc biệt, đường may đắp sử dụng công nghệ tối ưu nhằm hạn chế ma sát khi áo tiếp xúc với cơ thể, đưa đến một cảm giác dễ chịu chưa từng có so với các sản phẩm thông thường.

Sản phẩm có khả năng tôn dáng cực tốt, khoe trọn body nữ tính, quyến rũ của bạn.

 • Chất liệu: 88% Polyester + 12% Spandex
 • Kiểu dáng: fit-ôm vừa người
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Màu: Hồng Đậm/ Nâu Đỏ/ Xanh Đen/ Xanh Ngọc/ Đỏ Đậm/ Xám/ Nâu/ Đen (7 màu thời trang độc lạ)


- Sản phẩm được khuyên dùng trong tập luyện thể thao như yoga, gym hay các hoạt động indoor và outdoor khác.

- Dễ dàng mix với các loại bottom khác nhau: legging, short, joger, váy...

PERFECT OUTFIT

Discover it now

fb chat